قوانین و مقررات وبسایت

قوانین وبسایت به صورت خلاصه

ایجاد حساب های چندگانه فقط یک حساب کاربری برای هر فرد مجاز است.

ایجاد زیرمجموعه سازی تقلبی جهت دریافت پاداش اضافه و کسب درآمد 

استفاده از ربات برای بالا بردن ویو( مبلغ اضافه زمان برداشت از شما کسر می‌شود)